English || Srpski
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GEOLOGIJA

Terragold&co doo pruža sledeće usluge u sektoru geologije:

1. Usluge istraživanja
2. Izrada projekata detaljnih geoloških istraživanja
3. Istražno bušenje
4. Geološka interpretacija
5. Analiza rezultata
6. Procena i proračun rezervi i resursa.

Vršimo izradu projekata detaljnih istraživanja radi procene količina rezervi za eksploataciju, kvaliteta, eksploatabilnosti, vršimo nadzor nad izvođenjem istražnih radova i dajemo porcenu rezultata. Obim radova podrazumeva aktivnosti od rekognosciranja terena, istraživanja do istražnog bušenja.

Pored istraživanja, vršimo preliminarne analize rezultata, izrađujemo model ležišta za eksploataciju itd.

Procena i proračun rezervi služe kao podloga za izradu studija izvodljivosti, projektovanja rudnika, procene eksploatabilnosti ili procene vrednosti ležišta.

Terragold&co doo za ove poslove koristi najnovije softvere za geološko i rudarsko projektovanje i trodimenzionalno modelovanje ležišta i budućih rudnika.

Rezultati istraživanja se koriste za tehničku i ekonomsku ocenu opravdanost izgradnje.


TERRAGOLD&Co D.O.O.

MOKROLUŠKA NOVA 1

11050 BEOGRAD

Tel/Fax:
011/3474-806